ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE 2022-2023

Înscrierile în clasa pregătitoare încep, conform calendarului,  în

11 aprilie 2022  și continuă până în 10 mai 2022

     Înscrierea este reglementată de Metodologia de înscriere în învățământul primar,

aprobată prin Ordinul ME nr. 3445 din 17 martie 2022

Condiții de înscriere :- se înscriu obligatoriu copiii care au împlinit 6 ani până la

                                     31 august 2022

  • înscrierea nu este condiționată de frecventarea grupei mari
  • se pot înscrie în clasa pregătitoare  și copiii care împlinesc

6 ani  în perioada 1 septembrie -31 decembrie 2022, dacă

 nivelul de dezvoltare este corespunzător.

Dacă aceștia au frecventat grădinița la cererea-tip de înscriere se adaugă recomandarea eliberată de grădiniță.

Dacă nu au frecventat grădinița sau se întorc din străinătate evaluarea dezvoltării copiilor se face de CJRAE

  • Activitatea de evaluare a CJRAE se realizează în intervalul orar 10.00-18.00.

       În clsasa pregătitoare din înv. special se înscriu copii cu CES care împlinesc 8 ani

       până la începerea anului școlar. La solicitarea părinților se pot înscrie și copiii cu

       CES cu vârste între 6 și 8 ani.

       Alegerea unității școlare la care va fi înscris copilul

  1. Conf. Art 9  ,,Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea la școala de

circumscripție sunt înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată,

            Dacă la o unitate de învățământ se solicită înscrierea pentru un număr mai mic de copii decât locurile aprobate, pe locurile rămase libere șe înscriu și apoi se înmatriculează copii din alte circumscripții (sau localități) care au solicitat înscrierea.

Dacă solicitările din afara circumscripției depășesc numărul de locuri libere se aplică

criterii de departajare generale și specifice.

            Criteriile generale de departajare( prevăzute de metodologie)

             a)-copilul are certificat medical de încadrare în grad de handicap.

             b)- document care atestă că este orfan de ambii părinți

             c)- document care atestă că este orfan de un singur părinte

             d)- are frate/soră elev în unitatea de învățământ

Criteriile specifice de departajare–formulate de școli, avizate de juristul ISJ și

afișate la fiecare unitate școlară.

Dacă există mai multe cereri decât număr de locuri libere, pentru copiii din afara

circumscripției, repartizarea se face în ordinea descrescătoare a numărului de

criterii generale cumulate de fiecare copil ( întâi sunt acceptați cei care

îndeplinesc 3 criterii, apoi 2 criterii , apoi 1 criteriu). În caz de egalitate pe ultimele

 locuri (dacă îndeplinesc același nr. de criterii generale) ordinea de prioritate este :

a)- certificatde handicap, b) orfan de ambii părinți , c) orfan un singur părinte,

 d) frate elev în școală

Criteriile specifice elaborate de școală se aplică pentru departajarea copiilor din afara circumscripției după aplicarea criteriilor generale.

Școala solicită documente  doveditoare pentru îndeplinirea criteriilor specifice ( exemplu criteriu specific ,,Copil din afara circumscripției, cu părinți plecați în străinătate, încredințat unor terți care locuiesc în circumscripția școlară,, -se pot solicita: Act notarial de încredințare a minorului, cartea de identitate a persoanei

 căreia îi este încredințat copilul pentru dovedirea domiciliului)

           Dacă pe ultimul loc liber este înmatriculat un copil din altă

            circumscripție, fratele geamăn este admis peste numărul de locuri alocat.

           Cum se face înscrierea copiilor în clasa pregătitoare?

           -părintele/ tutorele legal depune la unitatea școlară o cerere tip + documente justifica-

            tive ( copie carte de identitate , copie certificat naștere copil, copie a recomandării

            de înscriere pentru cei care nu au împlinit 6 ani, dovada modului în care se exercită

            autoritatea părintească si unde locuiește minorul în cazul părinților divorțați)

           -cererea- tip se poate depune la școală, completa online si trimite  prin mail

           sau prin poștă, în perioada prevăzută de calendar. Dacă se transmite prin email sau

           poștă părintele transmite și o declarație-tip ( din metodologie) cu privire la

           veridicitatea datelor completate în cerere.

          -cererea, indiferent de modul în care a fost depusă, trebuie validată și semnată

 ( se verifică împreună cu părintele corectitudinea datelor introduse în aplicația informatică)

        -aplicația nu permite înscrierea la mai multe unități de învățământ

         PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE

        Comisia națională procesează cererile de înscriere cu ajutorul aplicației electronice.

       -în prima fază  sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au

 solicitat acest lucru prin cererea-tip

       –în a doua fază  se procesează cererile părinților care au solicitat înscrierea  la altă

unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere.

    Admiterea sau respingerea cererilor în acest caz se face  la nivelul comisiei de înscriere

din școală , prin aplicarea criteriilor de departajare. Listele finale se validează de

Consiliul de administrație al unității.

       –în a treia fază  sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți  au

 solicitat înscrierea în altă unitate, dar nu au fost  înmatriculați din lipsă de locuri și au

bifat în cerere opțiunea de înscriere în școala de circumscripție, în caz de neadmitere la

  școala solicitată. Locurile pentru aceștia sunt rezervate la școala de circumscripție.

    După încheierea primei etape de înscriere aplicația informatică stabilește numărul

locurilor rămase libere la fiecare unitate. Acestea se afișează la unitățile școlare și pe

site-ul ISJ.

      A DOUA ETAPĂ  DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

    -se adresează  copiilor care  nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ în prima

 etapă sau care nu au participat la prima etapă.

   -părinții completează o nouă cerere-tip de înscriere pentru locurile disponibile (rămase)

   -primesc cereri doar școlile care au locuri libere

   – în cerere  părinții completează în ordinea descrescătoare a preferințelor  maxim

   3 opțiuni pentru unități școlare în care mai există locuri libere

   -validarea cererii tip se face la unitatea școlară aflată pe prima poziție din cele 3 opțiuni.

   -soluționarea se face prin aplicarea unei proceduri specifice elaborate de ISJ pe

baza criteriilor generale și specifice, în limita locurilor disponibile.

 Dacă după această etapă mai există copii care nu au fost înscriși  ISJ centralizează și

soluționează cererile părinților acestora.

 *În situații excepționale formațiunile de elevi  pot funcționa cu cel mult 3 elevi peste

numărul maxim prevăzut de lege (22+3) cu aprobarea CA al ISJ

*Conform art 16 alin(2) în situații excepționale  consiliul de administrație al ISJ poate

ajusta planul de școlarizare pentru a asigura accesul tuturor copiilor care trebuie cuprinși

în clasa pregătitoare ( poate suplimenta numărul de clase dacă, de exemplu, există mai

mulți elevi din circumscripție și nu sunt suficiente locuri/clase aprobate)

*Copiii cu cerințe educaționale speciale se pot înscrie în învățământul de masă sau în cel

special dacă orientarea școlară  o impune.

*Înscrierea în învățământul particular se face în prima etapă de înscriere. Dacă un elev nu

este înscris  în învățământul particular și părintele a bifat în cererea-tip școala de

circumscripție acesta va fi înscris în școala de circumscripție.

*Pentru înscrierea în clasele care funcționează conform reglementărilor specifice

alternativelor educaționale (step by step)-se parcurg aceleași etape

Unitățile școlare cu clase Step by step din Bistrița respectă prevederile art 41 alin (1)

din Metodologie ( se respectă circumscripția școlară )

*Unitățile de învățământ cu program integrat de artă sau sportiv pot organiza programul

integrat începând cu clasa I. Părinții pot să-i înscrie pe copii în clasa pregătitoare la

aceste unități, dar trebuie informați că școlarizarea copiilor în clasa I în aceleași clase

este condiționată de promovarea testelor de apțitudini după parcurgerea clasei pregătitoare

.

Situațiile excepționale care necesită amânarea, se soluționează la cererea părintelui,

de către Comisia județeană de înscriere, în interesul superior al copilului.

Material realizat de inspectorul  pentru învățământul primar Andron Elena

error: Content is protected !!